/  REM

REM

Architektura se obvykle filmuje zvenku, jako neživý objekt. Těch několik vyobrazení interiérů se často omezuje na statické obrazy prázdných budov, které se tím redukují na pouhou ikonu nebo sochu. Film REM využívá nekonvenční přístup, který vedle sebe skládá lidské příběhy a zkušenosti jak architekta samého, tak i uživatelů jeho architektury. Film zkoumá Remův život, jeho pracovní metody, filozofii a vnitřní krajinu z dosud neznámé, intimní a bezprostřední perspektivy. Výsledkem je pocit, že se divák ocitá „uvnitř“ jeho hlavy. Tato perspektiva umožňuje divákovi jedinečným způsobem pochopit Removy myšlenky. Tyto ideje nejsou podány jen jako intelektuální koncepty, divák je vidí přímo v praxi – jako realitu na zemi. Vidí, jak se tyto myšlenky naplňují v betonu a v kovu. Film ukazuje, jak tyto stavby, některé obrovské a jiné malé, rozeseté po celém světě, ovlivňují všechny stránky života lidí, kteří je postavili, kteří je využívají a kteří v nich žijí.

Architecture is usually filmed form the outside, as an inanimate object. The few shots of the interior are usually limited to static images of empty buildings that are thus reduced to mere icons or sculptures. REM makes use of an unconventional approach, combining stories and experience of both the architect and the ones who use his buildings. The film explores Rem’s life, his work method, his philosophy and inner world from a very close, intimate perspective that has never been unfold before. The resulting feeling is that the viewer gets “inside” the architect’s head, which enables him understand Rem’s thoughts in an absolutely unique way. Besides, his ideas are not presented as intellectual concepts only: the viewer can watch them directly in practice – as living reality, and witness how they are materialised in concrete and steel. The film shows how the particular buildings, some of them huge, some tiny, scattered all around the world, influence all the possible aspects of lives of the people who commissioned them, use them and inhabit them.

 

Režie/Director: Tomas Koolhass

Země původu/Country of origin: USA

Rok/Year: 2016

Stopáž/Duration: 75 min.

Jazyk/Language: EN+CZ

PRAHA: čtvrtek/Thursday 11. 10., 20:00, ČVUT  (Kotěra č.105), vstupné/admission: 100 Kč

Vstupenky budou k dispozici na místě. Rezervace předem není možná.