/  Citizen Architect: Samuel Mockbee & the Spirit of the Rural Studio

Citizen Architect: Samuel Mockbee & the Spirit of the Rural Studio

„Často se setkávám s tvrzením „architekti postavili…“, na které většinou reaguji odmítnutím, a říkám „nepostavili, maximálně tak naprojektovali“, a to je velký rozdíl. Naprostá většina architektů celého světa nic nestaví. Navrhuje. Kreslí a modeluje v počítači a na stavbách provádí autorský dozor. Existují ale výjimky a o jedné z nich, The Rural Studio, je právě tento film. Můžeme sledovat, jak se v rámci dlouholetého univerzitního projektu setkávají mladí studenti architektury pod vedením svých instruktorů s realitou chudé části Alabamy a jak nespekulují, nevymýšlejí teoretické projekty, ale skutečně realizují stavby reagující na potřeby místních obyvatel.“ (Adam Gebrian)

„I often encounter the claim „architects built …“. Mostly I like to contradict, „did not built, but only designed“, and that is a big difference. The vast majority of architects around the world have never built anything. The architect designs. He draws and models on the computer and only supervises on the construction sites. There are exceptions, and about one of them, The Rural Studio, is just this movie. We can see how young architects under the leadership of their instructors meet with the reality of the poor part of Alabama as part of the long-term university project and how they do not speculate, do not make up theoretical projects, but actually construct buildings responding to the needs of the local population.“ (Adam Gebrian)

Režie/Director: Sam Wainwright Douglas

Země původu/Country of origin: USA

Rok/Year: 2010

Stopáž/Duration: 57 min.

Jazyk/Language: EN+EN

PRAHA: neděle/Sunday 30. 9., 20:30, Kino Světozor (velký sál), vstupné/admission: 100 Kč