/  Zahájení festivalu: Transformace – Výpary – Melanosis

Zahájení festivalu: Transformace – Výpary – Melanosis

Krátký filmový snímek si pohrává s tématy zneužívání přírodních zdrojů, jejich proměny v různé formy energie a odkazu (nejen) industriální architektury. Hlavním námětem je voda a její transformace a podoby během oběhu v sice přirozeném, ale civilizací pokřiveném cyklu. Popelová, “černá“, velmi znečištěná voda, vytékající z jedné z mosteckých elektráren, je symbolicky jednou z přísad, které způsobují chybu v systému a narušují uzavřený kruh přirozeného souladu s přírodními zákonitostmi. Exploatace přírodních zdrojů a jejich následná přeměna v nečistou energii, spojená s mnoha vedlejšími účinky, ústí v nenávratnou disharmonii. Další neekologické složky v komplexním průmyslovém řetězci navíc působí trvalé poškození ekosystémů a duchovní dezorientaci člověka. Film s volným narativem je strukturován do několika minimalistických obrazů s určitým analogickým řádem. Obrazy černé popelové vody střídají záběry temných vod, utopického industriálního chrámu, vodních děl a vodní dopravy. Energii přírodní i uměle vytvářenou, výjevy průmyslové, přírodní i generované prolíná všudypřítomný pocit plíživé úzkosti.

Film vznikl v koprodukci Kruhu a My Street Films CZ a byl natočen speciálně pro festival architektury Den architektury 2017.

Premiéru osobně uvede režisér Michal Kindernay.

Režie: Michal Kindernay.

Země původu: Česká republika

Rok: 2017

Stopáž: 7 min.

Jazyk: bez dialogů

Čas projekce: sobota 30.9., 18:30 (premiéra)

Kino: Kino 35 Francouzského institutu

Vstupné: 100 Kč, Vstupenky lze zakoupit online na webu Kina 35

Transformations – Evaporations – Melanosis

This short film plays with the topic of abusing natural resources, their transformation into various forms of energy and with the topic of (not only) industrial architecture legacy. The main theme is water, its metamorphoses and various forms during its cycle that may be natural, but is corrupted by civilization. Ash, „black“, strongly polluted water that flows out of one of the power plants located in the Most region is, in the symbolic way, one of the ingredients that generate a system fault and violate the closed circle of natural harmony with the laws of nature. Exploitation of natural resources and their transformations into dirty energy, associated with a number of side effects – all that cause disharmony that cannot be reversed. Moreover, further non-ecological elements in the complex industrial chain bring permanent harm to the ecosystems and spiritual disorientation of the man. The film has a very free narrative and its structure comprises of several minimalistic images with certain analogic pattern. Visions of black, ash water change with sequences of dark water, of a utopian industrial temple, of waterworks and water transportation. There is both natural and man-made energy, we can see images of industrial, natural and generated objects, and all that bring about atmosphere of vague unease.

Directed by: Michal Kindernay

Czech Republic, 2017, 7 min., without dialogues

Screening: 30.9., 18:30 (premiere)

Cinema: Kino 35 Francouzského institutu

Entrance fee: 100 Kč